Tien taken van het kinderwerk

Kinderwerkers leren kinderen en tieners met respect met elkaar om te gaan, helpen ouders antwoord te vinden op opvoedvragen en zijn onderdeel van het sociale vangnet voor de jeugd. Wat doen zij in de buurt? (Link met pdf) Gerelateerd aan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn kinderwerkers een verbindende schakel in de buurt tussen thuis, school en andere organisaties en instellingen. De Tien Taken van het Kinderwerk zijn in 2009 opgesteld voor de Landelijke Kinderwerkersdag, door het Nederlands Jeugdinstituut, Verdiwel, Scouting en de beroepsvereniging BVjong (voorheen BVkinderwerk.nl) en een aantal individuele kinderwerkers, onder redactie van Froukje Hajer en Jolanda Keesom met ondersteuning van Jantje Beton.

De lijst van tien taken is bedoeld als hulpmiddel voor kinder- en tienerwerkers, maar ook voor bijvoorbeeld buurtwerkers, collega’s uit de kinderopvang en de jeugdzorg, Brede-school-coördinatoren en speeltuinwerkers, om de lokale politiek te wijzen op het belang van hun werk. Bij alle activiteiten is aandacht voor: ontspanning, ontmoeting, creativiteitsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, en educatieve vorming. Afhankelijk van de locatie vinden verschillende activiteiten plaats, zoals instuiven, clubs, projecten, activiteiten in samenwerking met scholen onder andere in de vorm van verlengde schooldagprogramma’s en naschoolse activiteiten. Gewerkt wordt met vakkrachten, stagiaires, vrijwilligers en beroepskrachten, afhankelijk van de aard van de activiteiten. Kosten van de activiteiten zijn variabel.

Wat is Kinderwerk?

buiten-spelen-traditioneel2

Kinderwerk is een van de oudste werksoorten binnen het sociaal cultureel werk. Kinderwerkers organiseren activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In buurthuizen, in brede schoolverband, het speeltuinwerk. De activiteiten van het kinderwerk hebben een recreatieve en educatieve functie. Het kinderwerk heeft initiërende en signalerende taken en werkt samen met organisaties aan het tot stand komen van projecten en ondersteunende activiteiten op het terrein van en met partners uit de

  • (jeugd)zorg
  • kinderopvang
  • vrijwillige jeugdorganisaties (zoals Scouting)
  • opvoedingsondersteuning
  • woon- en speelomgeving

Kinderwerk: een schakel in het jeugdbeleid Kinderwerk zijn belangenbehartigers voor kinderen in de wijk. Zij initiëren samen met kinderen projecten en activiteiten, zowel voor álle kinderen als voor en met specifieke doelgroepen met vooraf vastgestelde doelen. Anders dan in de kinderopvang en buitenschoolse opvang, nemen kinderwerkers niet de verantwoordelijkheden over ouders/verzorgers over. Voor kinderen die niet ingeschreven staan in een BSO vervult het kinderwerk vaak wel een opvangfunctie, maar niet volgens de verordeningen waaraan een BSO moet voldoen conform de wet op de kinderopvang. Kinderwerkers zijn actief als pedagoog in de buurt en zorgen dat kinderen ruimte hebben om te spelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. In georganiseerd verband tijden allerlei activiteiten, én tijdens vrije ruimte, waar kinderen helemaal zelf kunnen bepalen wat zij doen. Kinderwerkers initiëren, coördineren, treden op als ‘makelaar’ en combinatiefunctionaris, zijn kinderopbouwwerker, en programmeur én uitvoerder. Kinderwerkers vervullen vele taken voor kinderen in de buurt!